KVKK Bilgilendirme

KVKK AYDINLATMA METİNLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde
Marmara Bilge Okulları ve Yapı  A.Ş  olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Okullarımız  ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Sizlere sunulan metinleri ilgili linklerden tıklayarak okumanızı rica ederiz. 

>> MBO- POLİTİKA-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

>> MBO- POLİTİKA ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ METNİ

>>MBO- POLİTİKA- İNTERNET VE ÇEREZ YAZILIMI METNİ

>> MBO- POLİTİKA- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA METNİ

 

MBO KVKK VERİ SORUMLUSU


6698 Sayılı “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”‘na göre Veri Sorumlusu tanım, görev ve bilgilendirmeleri aşağıda yapılmıştır.

1) Veri sorumlusu: Marmara Bilge Okulları’nın  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

2) Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülükleri

MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,
konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sorumlusuna başvuru
MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

3) Marmara Bilge Okulları Veri Sorumlusu Bilgileri:
Adı ve Soyadı : Canan YÜKSEL

Kurumdaki Görevi: Mali ve idari İşler Koordinatörü
E-Mail: cananyuksel@bilgeokullarri.com.tr
Telefon: 444 95 53 / 145 Dahili