STEAM Uygulamaları

  STEAM UYGULAMALARI 
                                                                       

STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler  STEM eğitimi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir.

STEM eğitimini  özellikle gerçek dünya problemlerini içeren konularla öğrencilerin ilgi, başarı ve motivasyonlarının artırılabilecek; sonuçta bütüncül bir şekilde bilim alanlarıyla ilgili kariyer yapan öğrenci sayısının artmasına yardımcı olacaktır. STEM eğitimi zihinsel süreç gelişimini, girişimciliği ve ürün geliştirme becerilerini destekleyen bir eğitimdir. Zaten bilimsel becerilerin temeli de üretme, girişim ve buluş yapabilmekten geçmektedir. Girişimcilik kavramı insanların hayallerini gerçekleştirmek üzere inisiyatif alıp, harekete geçmeleri olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilik risk alıp harekete geçme sürecidir ve farkındalığa sahip olup, üretim becerisini kazandırır. Bilişim felsefesi, üreten insanın önce kendisine saygı duyduğunu (özsaygı) belirtir. Bununla ilgili olarak, sınıflarda öğrencilerin merak duygularını gidermek için üretim gereklidir çünkü üretim özsaygıyı doğurur. Son olarak, özsaygı da özgüveni geliştirir.

STEM eğitimlerinin amaçları arasında öğrencilerin enerjisini ve ilgisini topluma hizmet edebileceği şekilde yönlendirmek ve öğrenmeye teşvik edecek soru ve problemlerle karşılaştırmak, çeşitli ortamlarda yer almasına fırsatlar yaratmak yer alır. STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, disiplinler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak  ve anaokulundan üniversiteye kadar verilecek bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir. Ayrıca, STEM eğitimi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim gören meraklı, sorgulama becerilerine sahip, yetenekli öğrencilerin belirlenmesini, üniversitelerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirilmesini ve teşvik edilmesini de amaçlamaktadır.

BİLGE OKULLARINDA  NİÇİN STEM DEĞİL STEAM UYGULANACAK?

STEM bir eğitim türüdür ve içinde aşağıda saydığımız bilim dalları vardır. STEM baktığımızda öğrenciler cesaretlendiren, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri yeni ve farklı şekilde pekiştirmelerini sağlayan bir eğitim şekli olarak önümüze çıkar.

STEM kelimesi nelerden oluşur:

  • SCIENCE Bilim
  • TECHNOLOGY Teknoloji
  • ENGINEERING Mühendislik
  • MATHEMATICS Matematik

Görüldüğü gibi bu bilimlerin İngilizcelerinin baş harfleri alınarak STEM isme konularak STEM eğitmi halini almıştır.STEM eğitimlerine Sanat (Art) ile ilgili güncel konuların da eklenmesiyle bu eğitim yaklaşımı STEAM olarakadlandırılmaya başlanmıştır. STEM kelimesindeki “E” harfinin tanımladığı “Engineering” sadece mühendislik anlamına gelmemektedir; “tasarım ve üretim” anlamına da gelmektedir. “Science” kelimesini tanımlayan “S” harfi ise sadece doğa bilimlerini değil “beşeri bilimler ve sosyal bilimleri” de içermektedir.  “A” harfi de estetiği de kapsayan “Art” yani “sanat” kavramının kısaltması olarak kullanılmaktadır. Bilge Okulları olarak STEAM uylumasını 2017-2018 öğretim yılı itibarıyle öğretim modelimizin ana omurgası olarak kabul etmiş ve bu yönde 2 STEAM atölyesi kuruluşunu gerçekleştirmekteyiz.

Bilge Okullarında öğrencilerimize  gerçek hayattan bir problem vermek ve onları araştırma yaparak, prototipler üreterek ve ürettiklerini sunarak karşılarındaki insanları, buldukları çözümün iyi bir çözüm olduğunu ikna etmeye çalıştıkları bir projeye dayalı eğitim modeli; hem gerçek hayatta olacak bir üretim sürecini modelleyecek hem de etkin katılımlarıyla teorik bilgilerinin de kalıcılığını sağlayacaktır.

 

Probleme dayalı eğitimin en etkili metot olmasının yanı sıra , özellikle uzun zaman alması sebebiyle uygulanması mutlaka sabır gerektirecektir. Projeye dayalı öğrenme metoduyla ilgili olmasa da bütünleşik STEAM’in öğretilmesinde önemli olan problemi çözen bir prototip oluşturma yaklaşımı, prototip oluşturmak için malzeme ihtiyacı ve prototip oluşturmanın zorluğu gibi sebeplerle etkin bir uygulama mümkün olmamaktadır. Türkiye açısından ele alındığında mevcut müfredatın katı ve yoğun olması projeye dayalı eğitimi kullanmanın önünde bir engeldir. Prototip yapmanın zorluğunu ortadan kaldırmak için geçmeli parça  sistemine dayalı inşa setleri çok iyi bir çözüm olacak ve öğrencilerin kolay bir şekilde inşa yapmalarını sağlayacaktır. Bu setlerin arasından seçtiğimiz LEGO ve Edu TECH çok yönlü birleşebilen temel inşa blokları, çarklar, makaralar, dingiller, motorlar ve tekerlekler gibi temel yapı taşlarıyla istenilen, hemen hemen bütün teknik araç gereçlerin yapılabildiği bir sistem oluşturmuş ve yapılan modellerin de gerçek mühendislik uygulamalarına çok yakın olması sağlanmaya çalışılmıştır.

Bilge okulları olarak  yaklaşımımız projeye dayalı eğitimi okul dışı etkinliklere de eklemektir. Kulüp etkinliği ve ek kurslar gibi yöntemlerle bu da çözülebilmektedir. STEAM’in uygulanmasında bir diğer önemli husus da öğretmen yeterliliğinin sağlanmasıdır. Gerek Projeye Dayalı Eğitimin Türkiye’de çok kullanılan bir yaklaşım olmaması gerek STEAM’in ve özellikle de mühendislik boyutunun öğretmenler için yeni bir kavram olması, öğretmen yeterliliğinin sağlanmasını da en önemli unsurların başında getirmektedir. Bu konuda Bilge okulları olarak öğretmenlerimize projeye dayalı öğrenme sitemi ile Üniversitelerle ve yetkin kuruluşlarla yaptığımız kurumsal anlaşmalarla eğitim aldırmakta eğitimler verdirmekteyiz.

 

Okullarımızda  görev yapan STEAM Uygulamaları  öğretmenlerinin görevleri genel olarak aşağıdaki gibi olacaktır

• STEAM eğitimi ile ilgili talimatları proje tabanlı öğrenme metoduyla dağıtmak
• STEAM programı ve metodu, yapılan araştırmalarla ilgili mesleki gelişim ve eğitimlere katılmak
• Eğitsel materyalleri, öğretim programlarındaki amaçlar ve öğrenme süreçlerini yönlendiren öğrenme metotlarının performans değerlendirmesini yaparak kullanmak
• Öğrenmeyi, yaratıcılığı ve işbirliğini teknoloji kullanarak geliştirmek
• STEAM eğitimi öğretim programları uygulamaları, eğitimi ve değerlendirmesi için okul yönetimiyle birlikte çalışmak
• STEAM aktivitelerini organize etmek, geliştirmek ve koordine etmek
• STEAM alanındaki girişimler ve eğitsel konularda öğretmenlere rehberlik etmek
• Öğrenci ve personelin öğrenme deneyimlerini, uygun kaynakları seçerek arttırmak
• STEAM vizyonu olan yeni programları başlatmak
• STEAM’le ilgili sonuçları ve aktiviteleri sosyal medya üzerinden paylaşmak
• Öğretimde kullanılacak materyallerin masaüstü versiyonlarını hazırlamak